Gescheiden Werelden

logo meticoontjes 250pxDe laatste jaren tekent zich een verscherping af in sociaal culturele tegenstellingen zoals botsende opvattingen over etnische diversiteit en sociale orde, gescheiden belevingswerelden, bedreiging in levensstijlen en in collectieve identiteit.

 

 

Samenwerkingsproject “De Kloof”: Bruggen slaan tussen gescheiden werelden

De laatste jaren is er steeds meer sprake van gescheiden werelden die niet zozeer, zoals in het verleden, gebaseerd zijn op sociaaleconomische gronden: (her)verdeling inkomen, arbeid versus kapitaal, sociaal/liberaal.
Nu tekent zich eerder een verscherping af in sociaal culturele tegenstellingen zoals botsende opvattingen over etnische diversiteit en sociale orde, gescheiden belevingswerelden, bedreiging in levensstijlen en in collectieve identiteit.

De kloof tussen hoog/laagopgeleiden, autochtoon/migranten en jong/oud wordt steeds groter. De verschillende werelden ontmoeten elkaar niet waardoor er een nieuwe klassenmaatschappij ontstaat. Mensen leven in gescheiden sociale netwerken.
Door deze tweedeling dreigen mensen sociaal en economisch uit de boot te vallen. Men voelt zich onbehagelijk en onveilig, staat aan de kant van de samenleving en/of is weinig zelfredzaam. ‘Kwetsbare groepen zien hun leefsituatie verslechteren en achterstellingen in inkomen, opleiding, gezondheid en arbeidsmarkt vallen vaker samen’.

Sedert een aantal jaren agendeert COS Limburg deze problematiek en voert hier samen met 5 andere Maatschappelijke Organisaties activiteiten en bijeenkomsten op uit. Deze Maatschappelijke Organisaties willen met elkaar en in samenwerking en afstemming met de andere provinciaal Maatschappelijke Organisaties een bijdrage leveren aan het bestrijden van ongelijkheid en het versterken van de sociale cohesie. Op 26 juni 2017 is daartoe een werkconferentie georganiseerd ‘Bruggen slaan tussen gescheiden werelden’. Hierin werd een brede verkenning gedaan van praktische actieplannen. En de volgende vraagstukken aan de orde gesteld:

  • Kunnen we door gerichte interventie maatschappelijke verschillen verkleinen door bijvoorbeeld groepen (fysiek) met elkaar in contact te brengen?
  • Draagt multicultureel beleid bij aan integratie, participatie en cohesie?
  • Wat vraagt dit van te ontwikkelen beleid, wat vraagt dit van leiderschap, wat vraagt dit van ons allen?

Lees hier het volledige verslag van de werkconferentie “Bruggen slaan tussen gescheiden werelden”

Vervolgconferentie: Maatschappelijke Organisaties “Overbruggen van de Kloof”

Op donderdag 7 december 2017 gingen vrijwilligers en professionals van provinciale maatschappelijke organisaties met welzijnsorganisaties en lokale en provinciale overheid in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar begrijpen en naar elkaar luisteren in deze turbulente tijden?’ Deze middag gingen de maatschappelijke organisaties, ieder vanuit eigen missie en doelstelling zowel afzonderlijk als gezamenlijk, en in partnerschap met externe partijen nieuwe verbindingen aan om ieders slagkracht te vergroten. Op vier deelthema’s zijn afspraken gemaakt om in wisselende coalities, gezamenlijk tot planvorming en interventies te komen.

ingesprek met gedeputeerde Marleen van RijnsbergenOf, zoals Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Welzijn en Werk het verwoordt: “In onze samenleving lijken maatschappelijke tegenstellingen nieuwe scheidslijnen op te werpen; de kloof tussen bevolkingsgroepen, arm/rijk, hoog- en laagopgeleid, met de verschillende etnische achtergronden lijken groter en dieper te worden. De Sociale Agenda, synoniem aan een ‘Vitaler Limburg’ geeft in essentie weer dat de afbraak van sociale cohesie, de verbondenheid en betrokkenheid tussen bevolkingsgroepen, een aanslag is op de leefbaarheid in wijken en buurten.

Maatschappelijke Organisaties kunnen bij uitstek een rol van betekenis spelen op de volgende focusgebieden: Het stimuleren van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Positieve gezondheid, met aandacht voor kinderwelzijn, kinderarmoede en kindermishandeling. Gezond en veilig opvoeden en opgroeien. Met accenten op JOGG (jongeren op gezond gewicht), weerbaarheid tegen radicalisering. Voorkomen van intolerantie en polarisatie. Leefbaarheid in wijken en buurten (het stimuleren van de sociale cohesie en betere woonomgeving)”.

Lees hier het volledige verslag van de werkconferentie “Overbruggen van de Kloof”

NEET- jongeren: “Not in Education, Employment or Training”

Als uitvloeisel van beide werkconferenties zijn door diverse samenwerkingsverbanden actieplannen afgesproken rond diverse thema’s en doelgroepen gericht op participatie, diversiteit en inclusie. Een van die samenwerkingsverbanden richt zich heel specifiek op het vraagstuk van NEET jongeren.

workshop NEET jongeren 6 juli 2017NEET staat voor jongeren tussen 15 en 29 jaar die niet werken, niet naar school gaan of geen enkel soort opleiding volgen. Ongeveer 20.000 jongeren in Limburg zijn NEET, drie tot vier procent van de 20.000 Limburgse NEET-jongeren is echt kwetsbaar en valt langdurig buiten de boot. Het gaat om jongeren die niet reageren op beleidsprikkels. Terwijl in de rest van Nederland het aantal kwetsbare jongeren daalt, is er in Limburg sprake van een stijgende trend.

Het inzetten van (vernieuwende) interventies kan NEETs (weer) toe leiden naar arbeidsparticipatie of, afhankelijk van hun achtergrond en problemen, ook naar het oppakken van een opleiding of anderszins maatschappelijk relevante activiteiten. In die zin draagt het project bij aan een flink aantal pijlers van Positieve Gezondheid nl: meedoen, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden. Het terugdringen van NEETs in Limburg draagt bij aan participatie van kwetsbare groepen en (mogelijk) arbeidsparticipatie en levert derhalve binnen de “sociale Agenda”, zowel een bijdrage aan het programmadeel “Limburg werkt akkoord” als aan het programmadeel “sociale innovatie en participatie”.

Lees hier de ROA Factsheet van de Maastricht University: NEETs in Limburg: trends, spreiding, en duiding

Samenwerking en synergie met MO’s en andere partijen

Onderzoeker Mark Levels geeft uitleg over NEET jongerenBinnen het project is allereerst samenwerking gezocht en gevonden met 4Limburg en de Universiteit Maastricht. Onderzoeker Mark Levels leidt van daaruit een groot internationaal onderzoek naar NEETs. Veel is volgens hem nog onvoldoende helder binnen het vraagstuk van NEETs en met name ontbreekt het de kennisinstituten aan een relatie met en naar de praktijk van interventies, uitvoeringsinstanties en hulpverleners en zeker ook met en naar NEETS zélf. Er is meer aansluiting – en uitwisseling tussen onderzoeks- en uitvoeringspraktijk nodig. Van hieruit zijn commecties aangegaan met uitvoeringspartijen, onderwijs, hulpverleners en relevante MO’s.

Inmiddels bestaat de “coalitie NEETs” uit COS Limburg, Universiteit Maastricht/4Limburg, Zuyd Hogeschool, VKKL, Dienst Kerk en Samenleving, FAM, straatcoaches en hulpverleners uit 2 gemeenten, Stg. Clic, Barticipatie.com, samenwerkingsverband Speciaal Onderwijs, Humanitas en Jeugdwerk Limburg. Maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, hulpverleners en gemeenten hebben elkaar in het ontwikkelen van een integrale en synergetische aanpak voor dit vraagstuk gevonden.

Vervolg

In 2018 zijn 2 vervolgsessies met bovengenoemde partijen georganiseerd. Inzet van de (verdere) samenwerking is om concrete, effectieve, integratie bevorderende interventies verder te onderzoeken/ontwikkelen en te implementeren en achtergronden, aard en eigenschappen van de NEET populatie in Limburg nader te onderzoeken. Dit deel van het onderzoek beoogt het inzicht in NEETs te vergroten, om zo de kans op nuttige interventies zoveel mogelijk te maximaliseren.

Fotoverslag workshop NEET-jongeren 6 februari 2018

COS Limburg is als coördinerende partij intensief betrokken bij dit traject rond NEET-jongeren. Voor meer info, neem contact op met COS Limburg, Ronald Kohnen, tel. 0475-315 055.

Diversiteit op de werkvloer

De diversiteit van mensen op de werkvloer is de laatste decennia om verschillende redenen groter geworden. Verschillen in etnische en culturele achtergrond, vergrijzing, de toename van vrouwen op de werkvloer, maar ook de internationalisering van het bedrijfsleven en het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie dragen bij. Als werkgever vraag jij je af hoe je het beste omgaat met deze veranderingen.

Diversiteit op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp binnen het bedrijfsleven en HR-management. Mensen werken langer door, achtergronden en afkomst verschillen. Dat brengt complicaties met zich mee wanneer je daar als werkgever niet flexibel mee omgaat. Diversiteitsbeleid voeren kan in je voordeel werken en je bedrijf zelfs laten groeien. Diversiteit wordt het beste omschreven als ‘alle aspecten, waarop werknemers van elkaar verschillen.’ Deze verschillen vind je in zichtbare kenmerken van werknemers, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit en op andere kenmerken als wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of handicap, competenties, werkstijl, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen.

Diversiteitsbeleid kan worden omschreven als ‘beleid dat erop gericht is optimale en duurzame inzetbaarheid en productiviteit van alle medewerkers te bereiken, rekening houdend met al hun verschillen en overeenkomsten.’ Als werkgever voer je beleid, dat rekening houdt met de verschillen tussen alle werknemers.

COS Limburg gaat in 2018, in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie Limburg, activiteiten uitzetten rond “diversiteit op de werkvloer” in Limburg. Projecten en activiteiten zijn per medio 2018 nog in ontwikkeling.

Terugblik werkconferentie 'Diversiteit op de arbeidsmarkt loont' 31-1-2019

pdfLees hier het verslag van deze bijeenkomst

Contact

Bent u geïnteresseerd, of wilt u meedenken, neem contact op met COS Limburg, Ronald Kohnen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0475-315055