Over het COS

Wie zijn wij?

COS Limburg is een provinciaal advies- en projectbureau dat werkt aan duurzame verbinding van mensen en organisaties, met elkaar en met de samenleving.

COS Limburg is bij uitstek een themagerichte projectorganisatie, die op adequate en vraaggerichte manier inspeelt op de maatschappelijke actualiteit en hierop toegesneden activiteiten en projecten ontwikkelt en uitvoert.

Het COS verbindt duurzame ambities met agenda’s en ideeën;
Het COS activeert burgers op het vlak van leefbaarheid en sociale cohesie
Het COS stimuleert ontmoeting, netwerkontwikkeling en kennisdeling

COS Limburg profileert zich als een onafhankelijk expertisecentrum voor vraagstukken rond duurzaamheid, leefbaarheid en diversiteit; niet zozeer vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt, maar gezien vanuit en geworteld in de Limburgse samenleving.

Kernwaarden: Verbindend, slagvaardig, provinciaal dekkend.

Wat doet COS Limburg?

COS Limburg werkt aan een rechtvaardige en duurzame wereld door het bevorderen van actief, mondiaal burgerschap; Het COS betrekt burgers, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden in Limburg bij vraagstukken rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, leefbaarheid en participatie.

Voor een leefbare samenleving

COS verbindt Limburgers met elkaar in een toegankelijke Limburgse samenleving voor alle burgers. We zetten ons in voor diversiteit, toerusting van burgers om hun zelfredzaamheid te bewerkstelligen en toerusting van organisaties om het maximale te halen uit de kansen die een divers samengestelde en internationaal georiënteerde samenleving biedt.

Voor een duurzame samenleving

De transitie naar een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is een voortdurend proces dat voor COS Limburg onlosmakelijk is verbonden met het vorm geven aan onze economie, onze samenleving en onze toekomst. COS verbindt mensen en organisaties die samen denken over en werken aan duurzame veranderingen.  Maatschappelijk verantwoord Ondernemen speelt een belangrijke rol in dat transitieproces naar een duurzame samenleving. MVO is daarbij het resultaatgerichte proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en  economisch (profit) gebied en daarbij de dialoog aangaat met belanghebbenden.

Visie

Stichting COS Limburg streeft naar een duurzame samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, zich kan ontwikkelen en zich thuis voelt. Hieraan weken we resultaatgericht, communicatief en laagdrempelig. Vanuit onze professionaliteit werken we op een deskundige, proactieve en transparante manier en hebben we integriteit hoog in het vaandel staan.

Samenwerking en het zoeken naar synergie met partijen die kunnen bijdragen aan het neerzetten van een beoogd resultaat wordt zoveel mogelijk nagestreefd. Sturen op een zo hoog mogelijke vorm van kwalitatieve dienstverlening staat voorop. Klantgericht, innovatief en betrokken vormen daarbij uitgangspunten.

Onafhankelijk en gedreven

COS Limburg werkt onafhankelijk van doelgroepen, partners en overheden. Het COS is niet gebonden aan een maatschappelijke overtuiging of opvatting. Hierdoor kan het COS samenwerken met een grote verscheidenheid aan organisaties en instellingen.

COS Limburg beschikt over een team van deskundige medewerkers en heeft een uitgebreid netwerk van contacten in de provincie Limburg en professionele organisaties in het hele land. Onze medewerkers weten wat er speelt in de samenleving en staan voor u klaar met toegang tot een fijnmazig netwerk van organisaties en instellingen binnen en buiten de regio.

Informatie over COS Limburg

Klik hier voor informatie over personeel en bestuur.

Klik hier voor openingstijden en routebeschrijving.